⌛ ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือกรายการ) โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

⌛ ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า(เลือกรายการ) โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more