ติดต่อเรา

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 265 หมู่ 12  ถนน วารีราชเดช อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 E-mail : kutchumwit@gmail.com
 เบอร์โทรโรงเรียน : 045789101 Fax. 045789101 ต่อ 11
 : ต่อ  11  ห้องบริหารทั่วไป
 : ต่อ  12  ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
 : ต่อ  13  ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
 : ต่อ  14  ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล
 : ต่อ  15  ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
 : ต่อ  16  ห้องประชาสัมพันธ์
 : ต่อ  17  ห้องสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
 : ต่อ  18  ห้องนอนเวร

ติดต่อ Webmaster
 0813607520  นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ
 0823742325  นายธวัฒชัย รัตนะวัน