>> กลุ่มบริหารงานวิชาการ

                                                                                         ประธานกรรมการ

                                                                                      รองประะธานกรรมการ