• ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์ (online)

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม