• การแข่งขัน ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี "กุดชุมวิทยาคม แสนโท คัพ"ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์ (online)

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม