• การประชุมผู้ปกครอง
    แก้ปัญหานักเรียนที่ติด 0 ร มส. และ มผ.
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2/2562

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม