• การประเมินบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ OBECQA

JONGMIT Model

สถานศึกษาปลอดภัย

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์ (online)

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม