• มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียน

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม