ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more